تغییر آدرس شرکت

۲۵ شهریور ۱۳۹۵ ۱۰:۵۵:۴۵ ق.ظ

آدرس و شماره های تماس با  دفتر مرکز شرکت  NRD از تاریخ 1395/6/25 به شرح ذیل تغییر یافت :

 تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان صابونجی ( مهناز ) - کوچه دهم - شماره 24 - واحد 5 شمالی

تلفن : 51 25 8854 21 98 +    و      54 25 8854 21 98 +